Stensättning

Fornlämningen utgörs av en 5 meters rund stensättning med några decimeters höjd. Den är belägen nordväst om torpet Nybygget på högsta krönet av en tallbeväxt bergrygg. Stenfyllningen är gjord med stenar med en storlek på mellan två och fem decimeter. Den är idag kraftigt beväxt med mossa och sly av både en och lövträd.

Den ensamma och höga placeringen pekar på att den härrör från bronsålderstid eller straxt därefter i början av den äldre järnåldern.

Röset ligger i Stockholms kommun alldeles på gränsen till Järfälla och har av RAÄ överförts till Järfällas fornlämningslista.

Plats: Nybygget, Lövsta
RAÄ-nummer: Järfälla 392:1
Koordinater: x=6587899.810, y=1612371.106 (RT-90 2,5 gon V)
Höjd över havet: 40 m

 

Visa platsen på flygfoto (eniro)

<< Tillbaka till fornminneskarta