Lövsta damm- och våtmarksystem

-Ett biologiskt reningsverk för bevarad mångfald och
  mer utmanande golfspel.

Lövsta damm- och våtmarksprojekt är ett samarbetsprojekt mellan Hässelby-Vällingby stadelsförvaltning, Kyrkhamns Fältskola och Hässelby Golf med stöd av Länstyrelsens lokala naturvårdsbidrag(LONA).

 

Det här projektet syftar till att stoppa närigslackage till Mälaren samtidigt som naturens mångfald säkerställs, området blir vackrare och golfbanan spelmässigt mer utmanande.

Läs mer om bakgrunden till projektet och samarbetet mellan organisationer, föreningar och företag. >>

Så fungerar det

Dammområde A        Dammområde B        Dammområde C        Dammområde D 

Förr
Lövstafältet är en flera sekel gammal jordbruksmark. Långa perioder var åkrarna till stor del vattensjuka. Till viss del kunde detta avhjälpas med öppen utdikning. Under 1800-talets andra hälft anlades ett fiskbensformat dräneringssystem bestående av tegelrör och stenkistor på 1–1,5 meters djup (täckdiken). Det ligger fortfarande kvar och fungerar ännu utmärkt. Hela dräneringssystemet löper samman vid en lägsta punkt nära korsningen Kyrkhamnsvägen/Sigfridsdalsvägen. Härifrån transporterades det sedan i diken och rör ner till Mälaren. Mellan fältets högsta och lägsta delar skiljer det ungefär 10 meter. Det innebär att markens vatten transporteras genom områdets täckta dräneringssystem med hög fart varvid lösta spår- och näringsämnen inte hinner tas upp av fältets vegetation utan istället sköljs direkt ut i Lövstafjärden.

Idag
På Lövstafältet finns idag ett tiotal dammar och våtmarker sammanbundna till ett funktionellt system. Genom att samla upp dräneringsvattnet i öppna dammar med stor yta saktas flödet ner så att växter och djur hinner tillgodogöra sig näringen. Genom att dessutom från de lägre dammarna återföra vattnet till öppna gräsytor och de högst belägna dammarna återcirkuleras närings-ämnena i ett lokalt kretslopp.

I och kring dammar och våtmarker exponeras nu tillgängliga närings-ämnen. Dessa utnyttjas då under tillväxten av växter och djur. När dessa dör tas resterna åter upp i vattnet som passerar genom damm-
systemet för att sedan ånyo kunna utnyttjas av tillväxande organismer. På detta sätt binds näringsämnena i kretsloppet och ett minimum läcker vidare till grundvattnet eller ut i Mälaren.

Slutresultatet blir sålunda ett biologiskt reningsverk.