Storhög och Högar

Två större och två mindre gravhögar varav den största är Stockholms enda egentliga storhög (dvs gravens diameter överstiger 20 m). Med en diameter på drygt 25 m och en hog2.jpghöjd av närmare tre meter utgör den ett påtagligt inslag i landskapsbilden. I storhögens mitt finns en större grop (c:a 3m), troligen ett spår efter tidigare plundringsförsök. Även de något mindre högen (diameter 15 respektive 8 m) har liknande skador. Högarna finns beskrivna på flera ställen, exempelvis kan man i "Stockholms västliga utpost" (ISSN 14031809) läsa:

"Storhögarnas tid inföll under perioden 500 - 900 e.Kr. Högarnas storlek visar att Lövsta spelade en central roll under den yngre järnåldern, dvs. under vikingatid och tiden före dess. Att man har haft ett samband med den imponerande fornborgen Gåseborg förefaller mycket sannolikt.

Det finns anledning tro att det nära högarna har funnits en vikingatida boplats, en gård med bebyggelse. Bruket att begrava sina döda anförvanter nära boplatsenlevde kvar fram till dess kristendomen tog över från den gamla religionen och påbjöd begravning i kyrkan. Boplatsen norr om fältet hade övergivits." (Se fornlämning RAA-nr Spånga 345:1).

Plats: Lövsta by
RAÄ-Nummer: Spånga 344:1
Koordinater: x=6587065.45, y=1612525.659 (RT-90 2,5 gon V)
Höjd över havet: 15 m

Visa platsen på flygfoto (eniro)

<< Tillbaka till fornminneskarta