Kyrkhamn

Kyrkhamn omnämns i skrift första gången 1682 i ett rannsakningsprotokolkhamnhost.jpgl över fornminnen i Järfälla, Spånga och Bromma socknar. I detta protokoll beskrivs platsen så här: "Uthan för Lööfsta By, westerom, finnes en stoor Jordehögh, hwarest en kyrckegård är att finna, som kallas Kyrckehambnen, som dhe siöfarande äro begrafne eftter dess döödelige afgongh."

Platsen är uppenbarligen då väl etablerad. Fornminnesområdet bör också i drygt 1500 år utgjort en osedvanligt god hamn med skydd för vind ur alla väderstreck. Bosättningar finns skriftligt belagda först från mitten av 1700-talet då ett torp, som ännu står kvar byggs på enkhamnsegel3.jpg högt belägen udde nordväst om hamnen.

Landhöjningen har idag torrlagt den historiska hamnen men i landskapet finns tydliga spår efter hamnkanter och bryggor under olika tidsepoker.

Plats: Kyrkhamn 
Koordinater: x=6587336.343, y=1611745.252 (RT-90 2,5 gon V)
RAÄ-nummer: Spånga 281:1  

Visa platsen på flygfoto (eniro.se).

<< Tillbaka till fornminneskarta